Wissenswege

Naturnaher Buchenwaldrest

„Weißt Du was ein Wald ist? Ist ein Wald etwa nur zehntausend Klafter Holz? Oder ist er eine grüne Menschenfreude?“ (Berthold Brecht)

Diese Worte bringen zum Ausdruck, dass Wälder mehr erbringen als nur Holz zum Heizen. Wälder schützen den Boden, das Wasser, die Luft und das Klima. Und natürlich liefern sie auch den nachwachsenden Rohstoff Holz.

Die ursprüngliche Vielfalt der Wälder wurde häufig durch schnell wachsende, geradschaftige Nadelbaum-Monokulturen ersetzt, um für mehr Holzertrag zu sorgen. Natürliche Laubwälder, wie der heimische Buchenwald, wurden weitgehend verdrängt. Die Folgen sind u. a. instabile Waldökosysteme mit geringerer Artenvielfalt und höherer Bodenerosion. Auch sind Monokulturen anfälliger für Stürme – man denke an Orkan Kyrill, der im Januar 2007 große Schäden in den Wäldern anrichtete. Im Forstbezirk Bärenfels lag der Schaden bei 150.000 m3 Holz. Insgesamt richtete Kyrill in sächsischen Wäldern einen Schaden von 1,8 Mio. m3 Sturmholz an, das sind ca. 5 Mio. umgeworfene oder gebrochene Bäume. Es entstanden über 1.300 ha Kahlflächen.

Nadelholzmonokulturen sind besonders anfällig für Stürme und andere Extremereignisse. Auch dem Klimawandel sind sie nicht so gut gewachsen wie andere Bäume. Aus diesen Gründen denken viele Forstwirte jetzt um und streben einen naturnahen Wald an, der weniger anfällig für Krankheiten, Schädlinge und Stürme ist und eine höhere Artenvielfalt aufweist.

Ein naturnaher Wald im oberen Erzgebirge ist meist ein Mischwald. Er besteht also aus mehreren heimischen Baumarten und wird in der Wachstumsphase sich selbst überlassen. Umgefallene Bäume und Pflanzenreste werden nicht entfernt, sondern bilden nach dem Verrotten eine neue Humusschicht. Naturnahe Wälder zeichnen sich im Vergleich zu Forsten durch eine geringe Nutzungsintensität aus.

Ökosystemdienstleistungen von Wäldern:

  • Holz als eine äußerst vielseitige, für Forst- und Waldwirtschaft sehr bedeutsame und nachwachsende Ressource
  • Wildfrüchte, Heilpflanzen und jagdbares Wild
  • Naturverbundene Erholung
  • Wasserreinigung
  • Windregulation, indem Bäume Schutz vor Wind bieten und Stürme abschwächen

Zbytek přírodě blízkého bukového lesa

„Víš, co je to les? Je les třeba jen deset tisíc sáhů dřeva? Nebo je to zelená radost pro lidi?“ (Berthold Brecht)

Tato slova vyjadřují, že lesy nám dávají více než pouhé dřevo na topení. Lesy chrání půdu, vodu, ovzduší a klima. A samozřejmě dodávají dorůstající surovinu - dřevo.
Původní druhově bohaté lesy byly často nahrazeny rychle rostoucími monokulturami jehličnanů, vysazovaných ve vyrovnaných řadách, čímž měl být zajištěn větší výnos dřeva. Přirozeně se vyskytující listnané lesy, například původní bučiny, byly masivně vytlačeny. Výsledkem této činnosti jsou mimo jiné nestabilní lesní ekosystémy s nízkou druhovou rozmanitostí, které jsou ohrožované vysokou půdní erozí. Monokultury jsou také náchylnější k poškození vichřicemi – vzpomeňme si na orkán Kiril v lednu 2007, který způsobil v lesích velké škody. V lesním okrsku Bärenfels činil objem škod na dřevě 150 000 m3. Kiril způsobil v saských lesích na polomech celkovou škodu 1,8 mil. m3 - to je asi 5 mil. vyvrácených nebo polámaných stromů. Vzniklo tak přes 1300 hektarů holin.

Monokultury jehličnanů obzvláště trpí při vichřicích a jiných extrémních událostech. Také s klimatickými změnami se vyrovnávají hůře než ostatní stromy. Z těchto důvodů uvažuje nyní mnoho lesníků jinak a usilují o návrat k přírodě blízkým lesům, jež jsou odolnější vůči chorobám, škůdcům a vichřicím. Kromě toho je v nich také vyšší druhová rozmanitost.

Přírodě blízký les ve vyšších polohách Krušných hor je většinou les smíšený, sestává tedy z vícero domácích druhů stromů a v růstové fázi je ponechán sám sobě. Vyvrácené stromy a zbytky rostlin se neodklízejí, ale zůstávají zde ležet, aby se rozložily a vytvořil se z nich humus. Přírodě blízké lesy se na rozdíl od hospodářských lesů vyznačují nizkou intenzitou využití.

Ekosystémové služby lesů:

  • Lesní hospodářství: Dřevo je nesmírně všestranný, hospodářsky velmi významný a dorůstající zdroj. Využivá se k topení a na stavby
  • Lesy poskytují lesní plody, léčivé rostliny a lesní zvěř k lovu. Tyto rostliny a zvěř se nevysazují a nechovají, lidé si je berou přímo z přírody
  • Rekreace v přírodě pro pěší turisty
  • Čištění vody
  • Lesy slouží také k regulaci větru. Zatímco na otevřené louce vítr fičí, poskytují stromy ochranu a zeslabují vichřice