Wissenswege

Quellen

Wasser befindet sich in einem ständigen Kreislauf zwischen Atmosphäre, Erdoberfläche und Untergrund. Vor allem durch die Sonneneinstrahlung verdunstet Wasser und steigt als Wasserdampf in die Atmosphäre auf.
Dort kühlt der Wasserdampf ab, kondensiert oder gefriert, Wolken entstehen. Wird ihr Gewicht zu groß, fällt Niederschlag als Regen oder Schnee auf die Erdoberfläche zurück. Das Wasser fließt über Bäche und Flüsse ab oder versickert im Boden. Dort durchläuft es den Untergrund, bis es auf wasserundurchlässige Gesteinsschichten trifft und zu Grundwasser wird. Das Grundwasser kann wiederum in Form von Quellen an die Oberfläche gelangen und der Kreislauf schließt sich.

Auch wenn Quellen nur sehr klein sind, speisen sie sich aus einem meist vielfach größeren Einzugsgebiet. Die Wasserqualität einer Quelle steht in direktem Bezug zu den ökologischen Verhältnissen ihres Einzugsgebietes und kann als Indikator für den Zustand von Landschaften genutzt werden.

Trotz ihrer geringen Größe weisen Quellen eine hohe Artenvielfalt auf. In Europa leben über 1.500 Tierarten in Quellen. Dies sind hauptsächlich wirbellose Tiere oder Wirbeltiere wie vereinzelt Fische oder die Larven des Feuersalamanders.

Typische Quellbewohner sind die Krenobionten (griech. krene - Quelle, bios - Leben). Diese leben nur in Quellen und haben sich völlig an diesen Lebensraum angepasst. Sie sind kleiner und unauffälliger als Lebewesen in Oberflächengewässern. Beispiele für Krenobionten sind Schnecken, Wassermilben oder Köcherfliegenlarven.

Prameny

Voda se nachází v neustálém koloběhu mezi atmosférou, zemským povrchem a podložím. Především sluneční záření způsobuje, že se voda vypařuje ajako vodní pára stoupá do atmosféry.

Zde se ochlazuje, zkapalní nebo zmrzne, vznikají mraky, které posléze ztěžknou a voda se v podobě srážek, deště či sněhu, vrací zpět na zemský povrch, kde odtéká v potocích a řekách. Může se však také vsakovat do půdy a protékat podložím, dokud nenarazí na nepropustnou vrstvu horniny a nestane se z ní podzemní voda. Podzemní voda se dostává opět na povrch v podobě pramenů a koloběh se tak uzavírá.

I když jsou prameny jen velmi malé, mají většinou mnohonásobně větší povodí. Kvalita vody v prameni je v přímém vztahu k ekologickým poměrům v povodí a může sloužit jako indikátor stavu krajiny.

Přestože jsou velmi malé, vyznačují se prameny velkou druhovou rozmanitostí. V Evropě žije v pramenech přes 1500 druhů živočichů. Jsou to hlavně bezobratlí, z obratlovců jde ojediněle o ryby nebo larvy mloků skvrnitých.

Typickými obyvately pramenů jsou krenobionti (řecky krene - pramen, bios - život). Žijí pouze v pramenech a svému životnímu prostředí se plně přizpůsobili. Jsou menší a nenápadnější než živočichové v povrchových vodách. Jsou to například šneci, vodní roztoči a larvy chrostíků.