Wissenswege

Naturschutzgroßprojekt

Das Naturschutzgroßprojekt „Bergwiesen im Osterzgebirge“ bemüht sich seit 1999 um die Sicherung und Aufwertung der einzigartigen Bergwiesen- und Steinrückenlandschaft und für die Erhaltung der Populationen von Tier-und Pflanzenarten, die bundesweit vom Aussterben bedroht sind, wie die im Kammgebiet lebende Birkhuhnpopulation. Es gibt zwei Kerngebiete: den Geisingberg mit ca. 300 ha und die Grenzwiesen Fürstenau mit ca. 450 ha. Im Mittelpunkt der Pflege steht eine extensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung, wobei die Pflegemaßnahmen auf die jeweilige Fläche abgestimmt werden. Es wurden ca. 60 km Steinrücken fachgerecht durchgepflegt, ca. 1,5 km Trockenmauern instandgesetzt, Moore renaturiert, brachgefallenes Grünland entbuscht. Das Projekt wird zu 75% vom Bundumweltministerium, 20% vom Freistaat Sachsen, 5% von den Projekttträgern Landratsamt Weißeritzkreis und Stadt Altenberg gefördert.

Projekt ochrany přírody

Projekt ochrany přírody„Bergwiesen im Osterzgebirge“ ("Horské louky ve východním Krušnohoří") usiluje od roku 1999 o zabezpečení a zhodnocení jedinečné krajiny horských luk a kamenných snosů a o zachování populací živočišných a rostlinných druhů, které jsou v celém Německu ohroženy vyhynutím, jako například populace tetřívka obecného, jenž žije na hřebeni Krušných hor. Existují dvě jádrové oblasti: Geisingberg s přibližně 300 ha a hraniční louky Fürstenau s přibližně 450 ha. Základním prvkem péče je extenzivní zemědělské obhospodařování, přičemž konkrétní opatření péče o krajinu jsou přizpůsobena jednotlivým oblastem. Bylo odborně ošetřeno asi 60 km kamenných snosů, rekonstruováno asi 1,5 km suchých zídek, renaturovány slatiny, ladem ležící zelené plochy byly zbaveny keřů. Projekt podporuje ze 75% Spolkové ministerstvo životního prostředí, z 20% Svobodný stát Sasko, z 5% nositelé projektu - Landratsamt Weißeritzkreis a město Altenberg.