Wissenswege

Kleiner Bach wird größer / Regulierung

Die Natur bietet ein hervorragendes System der Wasserregulierung.

Niederschlagswasser aus Regen oder Schneeschmelze fließt zunächst in kleinen Rinnsalen hangabwärts oder versickert und sprudelt dann erneut aus Quellen hervor. So durchzieht das Osterzgebirge ein Netz aus vielen kleinen Rinnsalen, die sich vereinen und Bäche bilden, wie hier der Große Warmbach. Dieser Bach verbindet sich mit anderen Bächen und wird zum Fluss, der wiederum von weiteren Nebenflüssen gespeist wird und irgendwann in das Meer mündet. Die Wilde Weißeritz füllt zwei Trinkwassertalsperren: die Talsperre Lehnmühle und die Talsperre Klingenberg. Später vereinigt sich die Wilde Weißeritz mit der Roten Weißeritz und fließt in Dresden in die Elbe.

Potůček se zvětšuje / Regulace

Příroda vytváří skvělý systém vodní regulace.

Srážková voda z děště a tajícího sněhu stéká nejprve v malých potůččích dolů ze svahu nebo se vsakuje a znovu pak vytryskne z pramenů. Východním Krušnohořím tak prostupuje síť mnoha drobných potůčků, které se spojují v potoky jako zde Großer Warmbach. Tento potok se spojuje s dalšími potoky v řeku, která je opět napájena dalšími přítoky a někdy ústí do moře. Řeka Wilde Weißeritz napájí dvě přehrady, které slouží k zásobování pitnou vodou: přehradu Lehnmühle a přehradu Klingenberg. Později se Wilde Weißeritz stéká s Rote Weißeritz a u Drážďan se vlévá do Labe.