Wissenswege

Steinrücken 1

Steinrücken sind das landschaftstypische Element des Osterzgebirges. Störende Steine wurden früher von Ackerflächen gelesen und am Rande platzsparend aufgeschichtet. Auf diesen Steinrücken siedelten sich Pioniergehölze an, die als Brennholz genutzt wurden. Dadurch wurden die Steinrücken offen gehalten und eine artenreiche Flora und Fauna entwickelte sich. Lange Zeit lohnte sich die Brennholzgewinnung nicht und die Steinrücken blieben ungepflegt und verbuschten. Die Energiewende kommt den Steinrücken zugute, da die Nachfrage nach Brennholz wieder stark gestiegen ist.

Bildquelle: "Steinrücken/Ebereschen" Erika Geschke, 2013, Geising

Aufgabe: Aber wie viele verschiedene Sträucher und Bäume sind hier zu Hause? Bitte zählen Sie nach!

Kamenné snosy 1

Na levé straně se táhne kamenný snos. Kamenné snosy jsou typickým krajinným prvkem východního Krušnohoří. Kameny byly dříve sesbírány z užitkových zemědělských ploch a navršeny na jejich okraje tak, aby zabíraly co nejméně místa, protože na polích a loukách překážely. Na těchto kamenných snosech se usídlily pionýrské dřeviny, které se používaly jako palivové dřevo. Tím se kamenné snosy udržovaly volné a rozvinula se na nich druhově bohatá flóra a fauna. Získávání palivového dřeva se dlouhodobě nevyplácelo a kamenné snosy se přestávaly udržovat a zarůstaly. Změna přístupu v energetice kamenným snosům prospěla, jelikož v posledních letech velmi stoupla poptávka po palivovém dřevě.

Obrázek viz: "Steinrücken/Ebereschen" Erika Geschke, 2013, Geising

Aufgabe: Kolik různých keřů a stromů tady roste? Prosím, spočítejte je. (Odkaz Kamenné snosy 2, konec).