Wissenswege

Bergwiese und Naturschutz

Das obere Osterzgebirge wird in weiten Teilen von einer kleingliedrigen Offenlandschaft geprägt. Besonders um Geising und Fürstenau prägen Vorkommen artenreicher Bergwiesen mit Steinrücken die Landschaft, ebenso Borstgrasrasen, Nieder- und Zwischenmoore, Feucht- und Nasswiesen, unverbaute Bachläufe und Bergmischwälder. Von besonderer Bedeutung sind die Vorkommen von Birkhuhn und Karpatenenzian. Ferner trifft man hier auf die bundesweit bedrohten Pflanzenarten Perücken-Flockenblume, Arnika, Busch-Nelke, Feuer-Lilie, Trollblume, Stattliches Knabenkraut, Geflecktes Knabenkraut, Händelwurz, Fettkraut, Niedrige Schwarzwurzel, Floh-Segge, Moor-Klee und die Tierarten Raubwürger, Wachtelkönig, Schwarzstorch, Braunkehlchen, Kiebitz, Bekassine und Kreuzotter. Um den Schutz, Erhalt und die Entwicklung dieser einzigartigen Kulturlandschaft bemühen sich u. a.

Horská louka a ochrana přírody

Pro vyšší polohy východního Krušnohoří je z velké části charakteristická členitá otevřená krajina. Zejména kolem Geisingu a Fürstenau se vyskytují druhově bohaté horské louky s kamennými snosy, které tvoří charakteristické krajinné prvky, jakož i porosty smilky tuhé, nížinné a a přechodové slatiny, vlhké a zamokřené louky, neregulované potoky a hercynské smíšené horské lesy. Obzvláštní význam mají stávající populace tetřívka obecného a výskyt hořečku žlutavého karpatského. Dále se vyskytují ještě druhy rostlin, které jsou v celém Německu ohrožené, jako chrpa parukářka, prha arnika, hvozdík Seguierův, lilie cibulkonosná, upolín evropský, vstavač mužský, prstnatec plamatý, pětiprstka žežulník, tučnice, hadí mord nízký, ostřice blešní, jetel kaštanový a živočišné druhy jako ťuhýk, chřástal polní, čáp černý, bramborníček hnědý, čejka chocholatá, bekasina a zmije obecná. O ochranu, uchování a rozvoj této jedinečné kulturní krajiny se snaží mimo jiné: